Privacy Policy

Theaterbureau HH Producties, Amsterdam, Nederland

HH Producties is een theaterbureau dat samenwerkt met nationale en internationale theater-, straattheater-, circus- en dansgezelschappen en verschillende andere organisaties.
HH Producties adviseert organisaties en artiesten en programmeert voor festivals of evenementen.
In het kader van de bovenstaande werkzaamheden heeft HH Producties veel te maken met persoonsgegevens. Het is voor ons zeer vanzelfsprekend, dat we zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Wij houden ons in alle gevallen in ieder geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mochten er na het lezen van onderstaande vragen zijn, neem dan contact op met
HH Producties, Huub Heye; huub@hhproducties.nl

Verwerking van persoonsgegevens van (prospect) klanten, leveranciers, stakeholders,  lobbycontacten, artiesten en/of geïnteresseerden.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over een bepaalde opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
• Informatieverstrekking in de vorm van incidentele digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse aanbodbrochure en via sociale media;
• Gerichte contacten wanneer men aangeeft, gebruik te willen maken van diensten van HH Producties.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HH Producties de volgende persoons-en/of bedrijfsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Geslacht;
• Bedrijfsnaam;
• Afdeling;
• Functie;
• Post- en/of bezoekadres;
• (Zakelijk) telefoonnummer;
• (Zakelijk) e-mailadres;
• (Zakelijke) website;

Bij het afnemen van diensten registreert HH Producties tevens:
• KvK nummer;
• Btw nummer;
• IBAN nummer.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en artiesten.
Persoonsgegevens van medewerkers worden bij HH Producties verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de (fictieve) speelovereenkomst. Hiertoe kan HH Producties de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Geslacht;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Kopie ID;
• BSN-nummer;
• Bankgegevens;
• Verzekeringsgegevens;
• Dieetspecificaties;
• Aanvullende informatie t.b.v. visa-procedures (incidenteel) en eventueel andere reisbescheiden.
• Kenteken van de auto

HH Producties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren ten minste gedurende de looptijd van de overeenkomst en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. In ons externe boekings- en administratiesysteem staan deze gegevens gedurende de tijd dat u wordt gezien als klant, een geïnteresseerde door middel van aanvragen van uw kant, of een leverancier. Ons boekingssysteem is alleen benaderbaar door medewerkers met toestemming door middel van een inlog + wachtwoord.

Nieuwsbrief
Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Soms gebeurt dit indirect als u uw gegevens op een professionals list heeft gezet.
Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en voor- en achternaam om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, artiesten en evenementen toe te sturen. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” oftewel ‘unsubscribe’ mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van HH Producties. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van het programma MailChimp.

Binnen - buiten de EU
Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, wanneer dit relevant is voor een evenement of andere opdracht.
Het gaat hierbij met name om persoonsgegevens van artiesten ten behoeve van een opdracht of voorstelling in het betreffende land.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze werkzaamheden.
Zo maken wij o.a. gebruik van een derde partij voor:
• website beheer en hosting;
• de (financiële) administratie;
• netwerkbeheer
• boekings- en administratiesysteem
• nieuwsbrief programmatuur
• Microsoft Office 365

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld:
• Alle personen die namens HH Producties van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht, vastgelegd in een geheimhoudingsclausule;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Onze systemen maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Wij gebruiken actuele ‘endpoint security’ software
• Al onze software is altijd up to date.

Geheimhouding
Het personeel van HH Producties is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen of hebben kunnen nemen. HH Producties verschaft enkel toegang tot de persoonsgegevens aan haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden voor zover dit nodig is voor het verrichten van de werkzaamheden.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op: huub@hhproducties.nl
Contactgegevens
HH Producties
Kromme Leimuidenstraat 2
1059EM  AMSTERDAM
Nederland
info@hhproducties.nl