Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden HH Producties

Algemene voorwaarden behorende bij de uitvoeringsovereenkomsten van Theaterbureau HH Producties – Theatergezelschap / Artiest alsmede de overeenkomst met Opdrachtgever. Opdrachtgever kan geen aanspraak ontlenen aan algemene voorwaarden met betrekking tot theatergezelschap/artiest en vice versa.

Artikel 1. Verplichtingen Theatergezelschap/de Artiest

1.   Het Theatergezelschap / de Artiest verplicht zich tijdig voor aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn, onder medeneming van al hetgeen voor de uitvoering van de voorstelling noodzakelijk is.

2.   Het Theatergezelschap / de Artiest draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle in verband met de voorstelling noodzakelijke eigendommen, waaronder kostuums, instrumenten, rekwisieten e.d. welke zich in goede staat moeten bevinden en dienen te voldoen aan de wettelijk normen en/of veiligheidseisen. Het Theatergezelschap / de Artiest dient zorg te dragen voor afdoende verzekering tegen persoonlijke ongevallen en/of verlies van persoonlijk zaken. HH Producties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens HH Producties.

3.   Indien het Theatergezelschap / de Artiest door ziekte is verhinderd op de overeengekomen datum en tijd een voorstelling te geven, is het Theatergezelschap / de Artiest verplicht dit terstond schriftelijk te melden aan HH Producties.

4.   Indien het Theatergezelschap / de Artiest onderweg naar de locatie waar de voorstelling plaatsvindt moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor het voor het Theatergezelschap / de Artiest niet mogelijk is de voorstelling tijdig aan te vangen, dan stelt het Theatergezelschap / de Artiest zowel HH Producties als de opdrachtgever op locatie hiervan op de hoogte.

5.   Indien HH Producties schade lijdt door annulering door of vanwege het Theatergezelschap / de Artiest van een voorstelling, dan verbindt het Theatergezelschap / de Artiest zich nu voor als dan de schade te vergoeden.

6.   Het Theatergezelschap / de Artiest verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van HH Producties alsmede van de opdrachtgever op locatie.

Artikel 2. Verplichtingen Opdrachtgever

1.   Het Theatergezelschap / de Artiest heeft recht op minimaal twee consumpties per persoon, inclusief eventuele medegebrachte crew, gedurende de aanwezigheid ter locatie van het Theatergezelschap/de Artiest. Ingeval het Theatergezelschap / de Artiest langer dan vijf uren ter locatie aanwezig dient te zijn, heeft deze recht op een eenvoudige maaltijd (geen fastfood) per persoon.

2.   De Opdrachtgever draagt zorg voor een nette afsluitbare kleedruimte, voorzien van verlichting, spiegels, een stopcontact, een tafel en voldoende stoelen.

3.   Op verzoek van HH Producties, draagt de Opdrachtgever zorg voor een deugdelijk podium conform de in de uitvoeringsovereenkomst gestelde afmetingen. Indien van toepassing, draagt Opdrachtgever zorg voor plaatsing en bediening van geluidsmixers op – en vanaf een centraal punt in de locatie waar wordt opgetreden. Optredens in de open lucht dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd en vierzijdig overdekt podium, zodanig dat de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan kleding en apparatuur van het Theatergezelschap/de Artiest.

4.   Indien er geen sprake is van een podium, draagt Opdrachtgever zorg voor een deugdelijke speelplek, die dient te voldoen aan de navolgende vereisten:

a.   het optreden/de voorstelling zal niet worden gehinderd door geluidsoverlast en zal derhalve niet in de buurt van een geluidsbron worden geplaatst;

b.   het optreden/de voorstelling moet op een verharde ondergrond plaatsvinden;

c.   het optreden/de voorstelling zal niet worden gehinderd door verkeer, passanten of bezoekers.

5.   Het Theatergezelschap/ de Artiest beoordeelt ter locatie of de speelplek voldoet. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van - en op aanwijzing van - Het Theatergezelschap/de Artiest, de speelplek aanpassen.

6.   Iedere schade aan- of diefstal van apparatuur, kleding of andere eigendommen van het Theatergezelschap/de Artiest, ten gevolge van gedragingen van het publiek worden door Opdrachtgever volledig vergoed.

7.   Het is Opdrachtgever niet toegestaan geluids- en /of beeldopnamen te maken of te (doen) vervaardigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HH Producties en/of het Theatergezelschap/de Artiest.

8.   De Opdrachtgever dient HH Producties onverwijld op de hoogte te stellen van het niet (tijdig) aanwezig zijn van het Theatergezelschap / de Artiest of indien het Theatergezelschap / de Artiest op enigerlei wijze niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet. Gebrekkige nakoming welke niet binnen vijf dagen na het betreffende optreden aan HH Producties is gemeld, doet iedere aanspraak op schadevergoeding vervallen.

Artikel 3. Annulering

1.   Bij annulering van een optreden door Opdrachtgever zijn de navolgende annuleringskosten verschuldigd, tenzij anders overeengekomen en behoudens overmacht als omschreven in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden:

a.   bij annulering tot de 30e dag voor de dag dat het optreden zal plaatsvinden: 25% van de overeengekomen som;

b.   bij annulering tot de 14e dag voor de dag dat het optreden zal plaatsvinden: 75% van de overeengekomen som;

c.   bij annulering op of na de 14e dag voor de dag dat het optreden zal plaatsvinden: de volle overeengekomen som.

2.   Onverminderd het voorgaande, is Opdrachtgever alle kosten verschuldigd die HH Producties tot dat moment heeft gemaakt ten behoeve van de totstandkoming van het optreden, inclusief de kosten die voortvloeien uit verplichtingen die zijn aangegaan met derden.

3.   Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 4. Overmacht

1.   In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere direct per aangetekend schrijven op de hoogte brengen. Onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.

2.   Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

a.   binnenlandse onlusten, oorlog, stremmingen in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, in- en uitvoerbelemmeringen

b.   van overheidswege afkondiging van nationale rouw;

c.   storingen in de geregelde aanvoer van energieleveringen;

d.   ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest;

3.   Het geval dat HH Producties door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van HH Producties niet kan worden gevergd;

4.   In geval van overmacht zijdens HH Producties zal Opdrachtgever HH Producties nog gedurende 1 maand na de overeengekomen datum de gelegenheid moeten bieden om haar verplichtingen na te komen, tenzij het een fatale datum betreft.

5.   Indien de overmacht toestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk blijkt, hebben de opdrachtgever en HH Producties het recht de opdrachtovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling; HH Producties is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden en gedane betalingen zullen worden terugbetaald onder aftrek van in redelijkheid gemaakte en bewezen kosten.

6.   Onder overmacht wordt niet verstaan: het ontbreken van de vereiste overheidsvergunningen en de weersomstandigheden.

Artikel 5. Intellectueel Eigendom

1.   HH Producties behoudt zich ten aanzien van de door HH Producties gemaakte afspraken en ook ten aanzien van de door HH Producties gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom voor, waaronder rechten op modellen, auteursrecht en merkenrecht, tenzij anders is overeengekomen.

2.   Alle door HH Producties verstrekte concepten, rapporten, ontwerpen, adviezen, schetsen et cetera, zijn uitsluitend vervaardigd om door Opdrachtgever en het Theatergezelschap / de Artiest te worden gebruikt in het kader waarbinnen deze zijn afgegeven. Het is niet geoorloofd om zonder uitdrukkelijke toestemming van HH Producties betreffende documenten geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen, ter inzage te geven of openbaar te maken.

Artikel 6. Prijs

1.   Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) , bedrijfsvoorheffing en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden wordt op één van de volgende manieren vastgesteld; prijs per uur, percentage over het te besteden budget of een overeengekomen afkoopsom.

Artikel 7. Betaling

1.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

2.   In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling van de Opdrachtgever en het Theatergezelschap en/of de Artiest, zullen de vorderingen van HH Producties alsmede de verplichtingen jegens HH Producties, direct opeisbaar zijn.

3.   Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is HH Producties gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens vertragingsrente te berekenen van 1.5% per maand over het openstaande bedrag.

4.   Indien betaling binnen bovenvermelde termijn uitblijft, is HH Producties voorts gerechtigd buiten het factuurbedrag en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke te vorderen. De incassokosten bedragen tenminste 15% van de totale uitkoopsom, onverminderd de wettelijke BTW en rente. Buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd voor elk geval waarin HH Producties zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

Artikel 8. Geheimhouding

1.   Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst of middels een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als dit door één van de partijen is medegedeeld.